Informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną współpracą handlową jest firma Domi-Met Dominik Bielak, z siedzibą w miejscowości Góry 48, 23-213 Zakrzówek.
 2. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, obejmuje jedynie dane niezbędne do nawiązania i obsługi współpracy z kontrahentem (np. imiona, nazwiska, nazwy zajmowanych stanowisk, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, nr NIP, REGON, nr rachunków bankowych, adresy prowadzenia działalności).
 3. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, czyli od naszych kontrahentów lub też z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS.
 4. Przestrzegamy zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do przestrzegania przepisów prawa oraz realizacji celów, w których będą one przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania niektórych danych osobowych może być niemożność przyjęcia zamówienia lub podpisania umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Domi-Met Dominik Bielak przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie w okresie 10 lat w celach archiwalnych i statystycznych, jak również na podstawie i w okresach dopuszczalnych przepisami prawa w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń.        
 6. Dane osobowe naszych kontrahentów przetwarzane są w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających np. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
  • umożliwienia zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy nami a naszym kontrahentem,
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak np.: kontakt  z  kontrahentami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów kontrahentów do celów kontaktowych; marketing własnych produktów lub usług; przekazywanie informacji handlowych; dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; weryfikacja tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących z naszą firmą, np. kurierów lub osób odbierających towar.
   W oparciu o zebrane dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży.
   Przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach ma więc podstawę prawną w przepisach art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO
 7. Dostęp do danych osobowych naszych kontrahentów mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, dostęp, w ściśle określonym zakresie, będą mogły mieć podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania danych. Będą to podmioty kontrolujące i te którym zlecamy realizację konkretnych usług i w tym celu powierzamy przetwarzanie danych osobowych. Przykładowo, takimi odbiorcami danych osobowych naszych kontrahentów będą np.:
        kurierzy, poczta ;
        firmy spedytorskie i transportowe;
        kancelarie prawne;
        banki;
        firmy świadczące usługi konsultingowe lub audytowe,
        firmy, którym zlecamy ochronę osób i mienia.
 8. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@domi-met.pl.